Bộ thờ đầy đủ bằng đồng của xưởng Tín Việt, phù hợp ban thờ 1,97mx0,97m

Comments